Frysk.frieslandtotaal.nl

       
 
Google
 
Web www.frieslandtotaal.nl
 
boeken - culturele organisatie -cursus frysk - diskusje en nijslist - folklore - friese sport - fryske aksje - fryske studinteferiening - literatuer online - Nord- en Ostfriesschrijver & dichter - skriuwersside - spelling - stellingwerfs - taal - taalcursus en onderwijs - taal en cultuur in nl - taal en cultuur links - taalgeschiedenis - tydskriftuitgever - vertaalbureau - wetenschap en onderzoek - woordenboeken online
Alle pagina's frieslandtotaal 
Frieslandtotaal service

Gratis aanmelden

FrieslandTotaal als startpagina

StartNederland
zoek.pagina.nl
frieslandtotaal.nl


Verwant
- Geschiedenis
- Musea

Woordenboek online
- HalloFryslân: woordenboeken en forum
- Ned - Fries
- Fries - Ned
- Eng - Fries
- Fries - Eng
- Fries - Ned

Boeken -sites
- Audiofrysk
- Antiquariaat Brandaan L'warden
- It Fryke Boek Leeuwarden
- Openbare bibliotheken in Friesland
- Yvonne's Kameleonsite
- De Kameleon-boeken fanpage

Culturele organisatie
- Cultuurkaart van Fryslān
- Jongereinferiening Frysk
- Kunst aan huis route Lauwersland

Diskusje en nijslist
- Alt.culture.friesland.frysk
- Friesland-genealogy
- Lowlands-L

Folklore
- Aald Hielpen
- De Boalserter Skotsploech
- Dockumer Skotsploech

Friese sport
- Kaatsen
- SKS skūtsje silen
- IFKS skūtsje silen
- Wadlopen

Fryske aksje
- Ried fan de Fryske Beweging

Fryske studinteferiening
- Bernlef Grins
- Aldgillis Delft
- WSSFS foar Fryske Stśdzje
- It Krystkongres

Literatuer on-line
- Farsk
- Friese-literatuursite Jelle v/d Meulen
- De Fryske Side
- De Literčre Rūnte

Nord- en Ostfries
- Ostfriesland Forum
- Nordfriisk Instituut

Skriuwersside
- Joop Boomsma
- Thśsside Tsead Bruinja
- Jansma & Wijngaarden
- Willem Schoorstra ternaard
- Albertina Soepboer
- Abe de Vries

Spelling
- Spellingchecker Fries (word)

Stellingwerfs
- Stellingwarfs woordeboek

Taal
- Friese voornamen
- Palindromen

Taalcursus en onderwijs
- Afūk
- Rijks Universiteit Groningen

Taal en cultuur in nl
- Drentse- cultuur
- Urks
- Zeeuws

Taal en cultuur links
- Fryslān Link
- FryskeSide.nl

Taalgeschiedenis
- Geschiedenis van de Friese taal

Tydskrift
- Hjir
- De Moanne
- Lyts Frisia
- Trotwaer

Uitgever
- Bornmeer
- Le Chat Mort
- Friese Pers Boekerij
- Gopher
- Noord Nederlandsche Boekhandel
- Utjouwerij Frysk en Frij
- Utjouwerij Venus

Vertaalbureau
- Ut 'e pin
- Taalwurk Fryslān, Grou
- Oerteset

Wetenschap en onderzoek
- Biblionet - Fryslān
- Fryske Akademy


frl - friesland - fryslân © 2001- 2007 Hegedyk Media