Geschiedenis.frieslandtotaal.nl

       
 
Google
 
Web www.frieslandtotaal.nl
 
archeologie - archief - gebeurtenis - friese families - genealogie - lokale genealogie - wapen opgeheven gemeente - instelling - lokale geschiedenis - naslagonderwerp - persoon - provinciaal - recht en wet- regionaal - taal - tijdschrift - topografie - tram en spoor
Alle pagina's frieslandtotaal 
Frieslandtotaal service

Gratis aanmelden

FrieslandTotaal als startpagina

StartNederland
zoek.pagina.nl
frieslandtotaal.nl


Verwant
- genealogie
- museum
- frysk
- friesland in beeld
- dorpen en steden online
Archeologie
- Fryske Walden Detector Site

Archief
- Fries Archiefnet
- Fries Film Archief
- Ryks Argyf Leeuwarden
- Provinciale en Buma Biblioteek
- Ver van archieven Dokkum
- Historisch Centrum Leeuwarden
- Oudheidkundige Vereniging Barradeel Tzummarum
- Oud Tzummarum.nl

Friese genealogie links
- Genealogie in Friesland links
- Friesland-genealogy nieuwsgroep

Friese families
- Altena
- Dijkstra
- Faber
- Gelderen van
- Hollander
- Genealogie W. Hommes de Vries
- Lammertsma homepage
- Nauta
- Popma
- Rijpstra.net Leeuwarden
- Tiemersma
- de Vries stamboom (en andere Harlinger families) Harlingen
- Veringa Bolsward
- Woltjer Oudemirdum

- meer Fryske famyljes

Lokale genealogie
- Genealogie Achtkarspelen e.o. Surhuisterveen
- Genealogie in Workum Warkum

Gebeurtenis
- Kneppelfreed 16 novimber 1951

Instelling
- Fryske Akademy Leeuwarden
- Fries Genootschap
- Blokhuispoort Leeuwarden

Gemeentewapen van opgeheven gemeenten
- Aengwirden
- Baarderadeel
- Barradeel
- Doniawerstal
- Franeker
- Gaasterland
- Haskerland
- Hemelumer Oldeferd
- Hennaarderadeel
- Hindeloopen
- Idaarderadeel
- Oostdongeradeel
- Rauwerderhem
- Schoterland
- Sloten
- Stavoren
- Utingeradeel
- Westdongeradeel
- Workum
- IJlst
- Wapens van de huidige gemeenten
Lokale geschiedenis
- Franeker bij- en scheldnamen
- Vereniging "Oud Harlingen"
- Hantum, Hantumhuizen, Hantumuitburen en Hiaure
- Historie van (J)irnsum
- Laaxum
- Archeologie rondom de Oldehove
- Historie Oldegalileën Leeuwarden
- Oude Stadsbegraafpl L'warden
- Noorderbegraafplaats Leeuwarden
- Pingjum
- Rijs en Rijsterbos
- Sneek
- Geschiedenis van SInt Johannesga
- Heempage Weststellingwerf Wolvega
- Valeriuskwartier toen & nu Lwden

Naslag
- Encarta over Friesland

Onderwerp
- De Hogerhuis Zaak
- Benedictuskerk Damwoude
- Kamp Gaasterland 1914 - 1918
- Rond 1600: admiraliteit, boekenlijsten, concordanties
- Fries Aardewerk na 1945
- Alles over De Middel Eeuwen!

Persoon
- Wie was Grutte Pier
- Redbad fryske kening

Provinciaal
- Fryslân site
- In skiednis fan Fryslan
- Frysk Erfskip Afûk
AANBIEDINGEN

Specialist in ramen, deuren en kozijnen
-------------------------------------------


Recht en wet
- Lex Frisionum

Regionaal
- 't BKI Het Bildt

Taal
- Geschiedenis Friese taal
meer Frysk

Tijdschrift
- Noorderbreedte

Topografie
- Topografie van Friesland rond 1860

Tram en spoor
- Ned Tramweg Mij

frl - friesland - fryslân © 2001- 2007 Hegedyk Media